“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Haina de Nuntă
Tip: Brosuri

Atunci când Dumnezeu ne spune că trebuie să ia ființă chipul Său în noi, El ne spune că trebuie să fie întipărite în noi însușirile Lui/caracterul Său, să ne îmbrăcăm cu haina de nuntă. Acesta este proiectul pe care Domnul L-a pregătit pentru noi încă înainte ca să fie lumea. (Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său El. Romani 8:28)

Planul lui Dumnezeu este să lucreze la restaurarea chipului Lui în noi. El ne cârmuiește prin Duhul Sfânt ca să ne îmbrace cu însușirile Lui/lucrurile de sus. Aceste însușiri cu care trebuie să ne îmbrăcăm sunt haina de nuntă, pe care dacă nu o avem vom fi aruncați în întunericul de afară. (Prietene, i-a zis El, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Matei 22:12)

Unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este să ne dezbrăcăm de omul cel vechi cu faptele lui și să ne îmbrăcăm cu omul nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu. (Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24)

Haina de nuntă și țesătura ei

Noua îmbrăcăminte are în țesătura ei bunătatea, răbdarea, blândețea, dragostea, îndurarea… (Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Dar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Coloseni 3:12, 14)

Această îmbrăcăminte nouă sau haina de nuntă. Ea este îmbrăcămintea inimii care ne face asemănători cu Domnul Isus.

Bunătatea, răbdarea, dragostea, trebuie să ia ființă în noi și sunt obținute prin păzirea Cuvântului lui Hristos sub călăuzirea Duhului. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18)

Cel ce a început această bună lucrare în noi, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt o va duce la bun sfârșit. (Căci noi suntem lucrarea Lui. Efeseni 2:10) El a dat pe Fiul Său să moară pentru ca noi să putem fi iertați, El a sădit sămânța (Cuvântul lui Hristos) din care pornește viața și tot El ne-a dat darul Duhului Sfânt pentru înnoirea și pentru creșterea noastră. (… prin înnoirea făcută de Duhul… Tit 3:5; veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte 2:38)

Partea Duhului Sfânt

Duhul Sfânt lucrează pe tot parcursul vieții la sfințirea noastră. Duhul devine călăuza noastră, ne îndeamnă și ne îndrumă. El lucrează cu ajutorul învățăturilor Domnului, pentru a ne crește ca să obținem rezultatul dorit de Dumnezeu, adică chipul Lui, să fim îmbrăcați cu haina de nuntă. (… prin sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2)

Învățăturile Domnului Isus sunt indispensabile pentru a imprima în noi însușirile Lui, pentru a ne remodela după chipul Lui.

Duhul Sfânt, va lua fiecare învățătură în parte și va lucra cu noi pentru desăvârșirea noastră, la îmbrăcarea noastră cu haina de nuntă. (Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Ioan 16:13; Vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26)

Duhul Sfânt nu vine în noi ca să stea așezat undeva, într-un colț al inimii, nebăgat în seamă, fără să-I dăm voie să se implice în viața noastră.

El nu vine decât pe poziție de conducător și numai atunci când acceptăm să ne supunem Lui. De aceea Dumnezeu ne spune ca să țintim să fim cârmuiți în totalitate de Duhul Lui. (Fiţi plini de Duh. Efeseni 5:18) El vine și preia viața noastră și lucrează în ea pentru a pune roadele Lui în noi. (… umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Galateni 5:16)

Lucrând la haina de nuntă

Duhul lucrează cu noi și ne sprijinește în slăbiciunile noastre. Ne înțelege slăbiciunile și ne ajută mijlocind pentru noi. (Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26)

Însă dacă nu vrem să umblăm în ascultare față de îndemnurile Lui, atunci El nu ne poate ajuta în slăbiciunile noastre. Astfel vom opri lucrarea Duhului. El nu ne va forța să lucrăm, dacă nu vrem. (Nu stingeţi Duhul. 1 Tesaloniceni 5:19)

Numai dacă ne lăsăm îndemnați de Duhul lui Hristos și căutăm ca pe un mărgăritar de mare preț lucrurile Duhului, atunci El ne va cârmui ca să le obținem. (… umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Romani 8:6; Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Romani 8:5)

Unde este viață nouă, acolo va apărea ca rezultat al lucrării Duhului, primele roade. (… avem cele dintâi roade ale Duhului. Romani 8:23) Așa că putem să ne verificăm ușor dacă Duhul locuiește în noi.

Scriptura ne spune că primim Duhul, nu ca să trăim pentru noi înșine, ci pentru a ajunge să ne asemănăm cu Domnul, pentru a avea dragoste, și pentru fi de folos altora. (Dragostea nu caută folosul său. 1 Corinteni 13:4; Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:7)

Deosebirea lucrurilor

Trebuie să înțelegem care sunt lucrurile din Împărăție, comorile Împărăției, să le primim, să renunțăm la lucrurile vechi și să le înlocuim cu comoara găsită adică lucrurile/roadele Duhului: ,,dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Galateni 5:22) Apoi trebuie să renunțăm la iubirea de sine, sau viața trăită pentru noi înșine. (În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte pentru sine… Romani 14:7)

Vom începe o viață nouă cu lucrurile noi din Împărăție. Vom începe să lucrăm la restaurarea caracterului nostru, la haina de nuntă, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu (Și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:24)

Când începe viața nouă avem alte preocupări, alte rezultate. (Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi… lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. 2 Corinteni 5:17, 18)

Suntem în fiecare zi în atelierul Lui, lucrăm împreună cu El la schimbarea după chipul Lui. Prin ascultarea de îndemnurile Duhului, și prin Cuvântul Evangheliei se vor contura în noi roadele Duhului.

Înfrânarea poftelor

O roadă a lucrării Duhului sau o țesătura din haina de nuntă este înfrânarea poftelor. Dacă ne supunem îndemnurilor Duhului, El lucrează cu noi ca să ne sfințim, să răstignim poftelele, să nu ne gândim la rău, să nu ne mâniem etc. (… prin sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2)

Când vom fi ispitiți, Duhul ne va aduce aminte cuvintele Domnului, ne va îndemna să unim cu credința, fapta. Apoi ne va îndruma, ca să putem reuși să ne abatem gândurile de la lucrurile deșarte și să fugim de pofta ochilor. (Prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul. 1 Petru 1:22)

Partea noastră este să răstignim omul vechi cu patimile și poftele lui (faptele firii pământești, pofta ochilor), să lucrăm la refacerea chipului Lui în noi împreună cu Duhul Sfânt, să ne îmbrăcăm cu omul nou. (Dacă, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Matei 5:29)

Pentru a răstigni firea, Domnul ne va da ca ajutor pe lângă Duhul Sfânt și mădularele trupului lui Hristos. (1 Corinteni 12) De aceea nu ne putem însoți cu orișicine, ci trebuie să fim doar în acea Biserică unde se practică curăția și nu se tolerează păcatul.

Acolo vom fi ajutați prin Duhul Sfânt și prin celălalte mădulare să creștem și să răstignim firea veche. Trebuie să fim împreună cu cei care nu iubesc lumea nici lucrurile din lume. Înfrânarea lor de la lucrurile din lume (ex. mersul la mare, vorbirea de rău, privitul la televizor și internet, munca la negru, mită etc.) ne va ajuta să ne dezbrăcăm de omul vechi. (Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei 2:22)

Auto-reflexie

Am început să umblăm după lucrurile Duhului ca după o comoară? Sunt ele o prioritate zilnică? Avem primele roade al Duhului? Ai ca roadă a lucrării Duhului, înfrânarea poftelor? A apărut răbdarea, bunătatea? Lucrăm noi la haina de nuntă?

Cine are Duhul, are și roadele Lui. (Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Matei 7:16) Nu te înșela crezând că poți să ai Duhul, dacă nu ai și roadele Lui.

Dacă am renunțat la câteva păcate (băut, fumat, petreceri) citim biblia, cântăm, ne rugăm, avem studii biblice, dar trăim tot pentru noi înșine, și nu umblăm după lucrurile Duhului, atunci  putem fi siguri că încă nu a început viața nouă.

Acesta este un extras din broșura Haina de nuntă, disponibilă în întregime aici.

2 răspunsuri

  1. Cu ajutorul Domnului Isus Hristos dorim și ne străduim să umblăm după lucrările Duhului Sfânt și ne inoim zilnic prin cuvântul Lui Dumnezeu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)