“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Bunătatea, răbdarea, dragostea, trebuie să ia ființă în noi și sunt obținute prin păzirea Cuvântului lui Hristos sub călăuzirea Duhului. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18)

Cel ce a început această bună lucrare în noi, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt o va duce la bun sfârșit.  (Căci noi suntem lucrarea Lui. Efeseni 2:10) El a dat pe Fiul Său să moară pentru a putea fi iertați, El a sădit sămânța (Cuvântul lui Hristos) din care pornește viața și tot El ne-a dat darul Duhului Sfânt pentru înnoirea și pentru creșterea noastră. (… prin înnoirea făcută de Duhul… Tit 3:5; veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte 2:38)

Duhul Sfânt lucrează pe tot parcursul vieții, la sfințirea noastră, devine călăuza noastră, ne îndeamnă și ne îndrumă. El lucrează cu ajutorul învățăturilor Domnului, pentru a ne crește ca să obținem rezultatul dorit de Dumnezeu, adică chipul Lui. (… prin sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2)

Învățăturile Domnului Isus sunt indispensabile pentru a imprima în noi însușirile Lui, pentru a ne remodela după chipul Lui.

Duhul Sfânt, va lua fiecare învățătură în parte și va lucra cu noi pentru desăvârșirea noastră (Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Ioan 16:13; Vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26)

Duhul Sfânt nu vine în noi ca să stea așezat undeva, într-un colț al inimii, nebăgat în seamă, fără să-I dăm voie să se implice în viața noastră.

El nu vine decât pe poziție de conducător și numai atunci când acceptăm să ne supunem Lui. De aceea Dumnezeu ne spune ca să țintim să fim cârmuiți în totalitate de Duhul Lui. (Fiţi plini de Duh. Efeseni 5:18) El vine și preia viața noastră și lucrează în ea pentru a pune roadele Lui în noi. (… umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Galateni 5:16)

Duhul lucrează cu noi și ne sprijinește în slăbiciunile noastre. Ne înțelege slăbiciunile și ne ajută mijlocind pentru noi. (Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26)

Însă dacă nu vrem să umblăm în ascultare față de îndemnurile Lui, atunci El nu ne poate ajuta în slăbiciunile noastre. Astfel vom opri lucrarea Duhului. El nu ne va forța să lucrăm, dacă nu vrem. (Nu stingeţi Duhul. 1 Tesaloniceni 5:19)

Numai dacă ne lăsăm îndemnați de Duhul lui Hristos și căutăm ca pe un mărgăritar de mare preț lucrurile Duhului, atunci El ne va cârmui ca să le obținem. (… umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Romani 8:6; Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Romani 8:5)

Unde este viață nouă, acolo va apărea ca rezultat al lucrării Duhului, primele roade. (… avem cele dintâi roade ale Duhului. Romani 8:23) Așa că putem să ne verificăm ușor dacă Duhul locuiește în noi.

Scriptura ne spune că primim Duhul, nu ca să trăim pentru noi înșine, ci pentru a ajunge să ne asemănăm cu Domnul, pentru a avea dragoste, și pentru fi de folos altora. (Dragostea nu caută folosul său. 1 Corinteni 13:4; Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:7)

Trebuie să înțelegem care sunt lucrurile din Împărăție, comorile Împărăției, să le primim, să renunțăm la lucrurile vechi și să le înlocuim cu comoara găsită adică lucrurile/roadele Duhului: ,,dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Galateni 5:22) Apoi trebuie să renunțăm la iubirea de sine, sau viața trăită pentru noi înșine. (În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte pentru sine… Romani 14:7)

Vom începe o viață nouă cu lucrurile noi din Împărăție. Vom începe să lucrăm la restaurarea caracterului nostru, la haina de nuntă, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu (Și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:24)

Când începe viața nouă avem alte preocupări, alte rezultate. (Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi… lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. 2 Corinteni 5:17, 18)

Suntem în fiecare zi în atelierul Lui, lucrăm împreună cu El la schimbarea după chipul Lui. Prin ascultarea de îndemnurile Duhului, și prin Cuvântul Evangheliei  se vor contura în noi roadele Duhului.

Înfrânarea poftelor:

O roadă a lucrării Duhului este înfrânarea poftelor. Dacă ne supunem îndemnurilor Duhului, El lucrează cu noi ca să ne sfințim, să răstignim poftelele, să nu ne gândim la rău, să nu ne mâniem etc. (… prin sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2)

Când vom fi ispitiți, Duhul ne va aduce aminte cuvintele Domnului, ne va îndemna să unim cu credința, fapta. Apoi ne va îndruma, ca să putem reuși să ne abatem gândurile de la lucrurile deșarte și să fugim de pofta ochilor. (Prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul. 1 Petru 1:22)

Partea noastră este să răstignim omul vechi cu patimile și poftele lui (faptele firii pământești, pofta ochilor), să lucrăm la refacerea chipului Lui în noi împreună cu Duhul Sfânt, să ne îmbrăcăm cu omul nou. (Dacă, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Matei 5:29)

Pentru a răstigni firea, Domnul ne va da ca ajutor pe lângă Duhul Sfânt și mădularele trupului lui Hristos. (1 Corinteni 12) De aceea nu ne putem însoți cu orișicine, ci trebuie să fim doar în acea Biserică unde se practică curăția și nu se tolerează păcatul.

Acolo vom fi ajutați prin Duhul Sfânt și prin celălalte mădulare să creștem și să răstignim firea veche. Trebuie să fim împreună cu cei care nu iubesc lumea nici lucrurile din lume. Înfrânarea lor de la lucrurile din lume (ex. mersul la mare, vorbirea de rău, privitul la televizor și internet, munca la negru, mită etc.) ne va ajuta să ne dezbrăcăm de omul vechi. (Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei 2:22)

Ne putem întreba: Am început să umblăm după lucrurile Duhului ca după o comoară? Sunt ele o prioritate zilnică? Avem primele roade al Duhului? Ai ca roadă a lucrării Duhului, înfrânarea poftelor? A apărut răbdarea, bunătatea?

Cine are Duhul, are și roadele Lui. (Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Matei 7:16) Nu te înșela crezând că poți să ai Duhul, dacă nu ai și roadele Lui.

Dacă am renunțat la câteva păcate (băut, fumat, petreceri) citim biblia, cântăm, ne rugăm, avem studii biblice, dar trăim tot pentru noi înșine, și nu umblăm după lucrurile Duhului, atunci putem fi siguri că încă nu a început viața nouă.

Un răspuns

  1. Amin Domnul sa fie laudat și binecuvântat pentru lucrarea Lui în noi și sprijinul care ni-L oferă sa ne asemănăm cu El Amin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10:00 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII


Vizionări pagini site

hit counter

Copyright ©  CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)